pay

جهت واریز مبلغ در سایت از شماره حساب های زیر استفاده نمایید و اطلاعات زیر را پس از واریز برای ما 

به ایمیل infoseorooz@gmail.com ارسال نمایید.

شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما (در صورت واریز کارت به کارت)

 

bank_melli

شماره کارت : ۷۷۲۶ – ۷۲۷۶ – ۹۹۷۱ – ۶۰۳۷
صاحب حساب : حامد مهدیزاده