ppc پرداخت به ازای کلیک

PPC چیست؟ بسیار واضح است! پرداخت به ازای هر کلیک (Pay Per Click) تبلیغات PPC از روش های خوب تبلیغات بوده و هستند.تبلیغات گوگل که در نتایج ظاهر می شود خود از سیستم PPC استفاده می کند.یعنی به ازای هر کلیکی که روی تبلیغ می شود، از مشتری پول کسر…